طلب علم واجب است.(امام صادق علیه السلام)  
     

شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علي البدل از كليه رشته هاي مهندسي هفت گانه است كه از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي استان معرفي شده توسط هيات عمومي , توسط وزیر مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند . اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيات مديره سازمان استان ، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند .
 اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است :
 الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با حلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي .
 ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمان هاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها .
 ج ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلي ، در امور برنامه ريزي ، مديريت ، اجرا و كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به امور قضايي و انتظامي مربوط باشد .
 د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمان هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري .
 هـ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمان هاي استان و اصلاح خط مشي آن سازمان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها .
 و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي .
 ز ـ همكاري با وزارت مسكن وشهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي .
 ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ، هر شاغل در بخش هاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن .
 ط ـ تلاش براي جلب مشارکت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و موسسات در
 طرح هاي مسكن و تاسيسات و مستحدثات عمراني عالم المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرح ها .
 ي ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي براي كمك به دستگاه هاي مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه .
 ك ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسي ، كار دانان فني و كارگران ، ماهر و آموزش هاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني ، همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها .
 ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان هاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات ، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي ساختمان ، عمران و شهرسازي .
 م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي .
 ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيات عمومي و وزير مسكن و شهرسازي
 س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي ساختمان به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني ، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط .
 انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور ، مانع از اقدام هيات مديره سازمان هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقابل استاني قابل انجام باشد ، نخواهد بود .