عالمي كه از علمش بهره برد، بهتر از هفتاد هزار عابد است. (امام باقر عليه السلام)