مردم را با دانشت، دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران را فراگیر.(امام حسن علیه السلام)