نادان، اسير زبان خويش است. (امام هادی علیه السلام)