پستى آن است كه شكر نعمت را نكنى.(امام حسن علیه السلام)