انتظار فرج، خود از بزرگترین گشایش هاست.(امام سجادعلیه السلام)