چون خدا خير بنده اي را خواهد اورا در دين دانشمند كند. امام صادق (عليه السلام)