بـراى هـر چیزى میـوه اى است و میـوه شنـوایـى کلام نیکـوست.(امام سجاد علیه السلام)